Všeobecné soutěžní podmínky spotřebitelské soutěže „Síla vlasu“ (dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky“)

I. Organizátor Soutěže a obecné informace

 1. Organizátorem soutěže „Síla vlasu“ (dále jen „Soutěž“) je ProfiBeauty s.r.o., IČO: 03715744, se sídlem Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236303 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel Soutěže“). Kontakt na Pořadatele Soutěže je: koristkova@profibeauty.cz

 2. Pořadatel Soutěže je obchodní společnost s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Pořadatel jako doplňkovou činnost v rámci marketingové propagace ProfiBeauty pořádá tuto Soutěž.

 3. Tyto Všeobecné soutěžní podmínky tvoří pravidla a právní rámec Soutěže a společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů a dalšími klíčovými informacemi jsou k naleznutí na webových stránkách www.profibeauty.cz.

 4. Soutěž má charakter spotřebitelské soutěže a řídí se zejména Všeobecnými soutěžními podmínkami, § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 5. Pořadatel předně uvádí, že s přihlédnutím k bezprecedentní situaci související s onemocněním COVID-19 na území ČR si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoliv a bez náhrady Soutěž ukončit, pozměnit, prodloužit či aktualizovat Všeobecné soutěžní podmínky, a to zejména, nikoliv však výhradně z důvodů, aby nedocházelo k ohrožení života či zdraví lidí či z jakýchkoliv jiných důvodů. V případě změny Všeobecných soutěžních podmínek má každý ze Soutěžících právo ze Soutěže odstoupit. Soutěžící jsou povinni průběžně sledovat aktuální verzi Všeobecných soutěžních podmínek na stránkách www.profibeauty.cz, kde bude případně zveřejněna jakákoliv jejich změna.

II. Účastníci Soutěže

 1. Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby starší 18 let, jejichž rozumová a volní vyspělost je dostatečná k pochopení obsahu Všeobecných soutěžních podmínek, jejich řádnému dodržování, jakož i k dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky a základních hygienických doporučení zejména Světové zdravotnické organizace a ministerstvech ČR v průběhu trvání Soutěže, na jejichž základě má být předcházeno onemocnění COVID-19 (např. pravidla roušky, ruce, rozestupy apod.).

  III. Registrace do Soutěže

 1. Účastníkem Soutěže (dále jen „Soutěžící“) se osoba stává zařazením do databáze Soutěže spravované Pořadatelem (dále jen „Databáze Soutěžících“). Soutěž je připravena pro předem neomezený počet Soutěžících.

 2. Z účasti ze Soutěže jsou vyloučeny všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli či k osobám a organizacím, které na přípravě Soutěže s Pořadatelem spolupracovaly. Vyloučeny z účasti v Soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu § 22 OZ, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob, a dále osoby, které jsou blízkými přáteli osob uvedených v předchozí větě.

 3. Aby mohl být zájemce o účast v Soutěži zařazen do Databáze Soutěžících, musí v době 6 týdnů od zahájení soutěže splnit následující podmínky:

a) odpovědět na otázky, které budou zveřejněny na webových stránkách www.profibeauty.cz a zaslat odpovědi na e-mailovou adresu koristkova@profibeauty.cz

b) vyfotit se s rozpuštěnými vlasy ze všech stran – zepředu, zezadu, z pravého i levého boku. Fotografie spolu s odpověďmi z bodu a. zaslat na e-mailovou adresu koristkova@profibeauty.cz. Zároveň stejné fotografie zveřejnit na svém facebookovém nebo instagramovém profilu s textem ,,Poslala jsem svůj příběh'' a odkazem na soutěž. Příspěvek musí být označen hashtagem #promenyprofibeauty.

 1. Řádným splněním podmínek uvedených buďto pod bodem III. odst. 3 písm. a. Všeobecných soutěžních podmínek nebo bodem III. odst. 3 písm. b. Všeobecných soutěžních podmínek a absencí skutečností podle těchto Všeobecných soutěžních podmínek, které by vylučovaly možnost této osoby účastnit se Soutěže (např. III. odst. 2 Všeobecných soutěžních podmínek) bude zájemce o účast v Soutěži zařazen do Databáze a stává se Soutěžícím se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z těchto Všeobecných soutěžních podmínek.
 2. Zájemce o účast v Soutěži je povinen vyplnit své osobní údaje do e-mailu pravdivě, úplně a nezkresleně. V případě vyplnění informací, které neodpovídají skutečnosti, si Pořadatel Soutěže vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže ty Soutěžící, kteří nevyplnili pravdivé a přesné informace. Obdobně si Pořadatel Soutěže vyhrazuje právo nepředat výhru osobě, která do e-mailu uvedla nepravdivé či zkreslené informace.
 3. Zájemce o účast v soutěži taktéž zasláním fotografií a příběhu souhlasí s uvěřejněním fotografií i příběhu na sociální sítě, případně s umístěním kdekoli na www. vztahující se k PR či marketingovým aktivitám soutěže Proměny s ProfiBeauty.

IV. Průběh Soutěže

 1. Smyslem a cílem Soutěže je pomoci soutěžícím splnit si jejich sen a vyřešit problémy s řídkými, krátkými a poškozenými vlasy. Kdy jednou za 2 měsíce ode dne zahájení soutěže vybere tým ProfiBeauty 3 finalistky, jejichž příběhy budou sdíleny ve stories na Facebooku a Instagramu, kde budou fanoušci během 72 hodin hlasovat a zvolí jednoho výherce, který od ProfiBeauty získá vlasovou a make up proměnu.
 2. Registrace do Soutěže bude probíhat každé 2 měsíce po dobu 6 týdnů od vyhlášení.
 1. Soutěž bude probíhat od 1.12.2020 (dále jen „Den zahájení“) do doby, než některý ze Soutěžících v Soutěži zvítězí, nejpozději však do Závěrečného dne.
 2. Soutěž končí dnem 31.12.2021.
 3. Soutěžící se v průběhu Soutěže zavazují dodržovat následující povinnosti a svou registrací do Soutěže berou na vědomí, že:
 1. Každý se Soutěžících má povinnost si detailně prostudovat tyto Všeobecné soutěžní podmínky a seznámit se se všemi písemnostmi, které s těmito Všeobecnými soutěžními podmínkami souvisí (např. Souhlas se zpracováním osobních údajů).
 2. V průběhu Soutěže jsou Soutěžící povinni dodržovat veškeré obecně závazné předpisy a vyhlášky České republiky, dbát zvýšeného bezpečí sebe, ostatních Soutěžících jakožto i všech třetích osob a důsledně sledovat a dodržovat aktuální hygienické doporučení, nařízení, vyhlášky či jakékoliv jiné omezení zejména Vlády ČR, dalších ústředních orgánů státní správy ČR a mezinárodních organizací (např. nošení roušek, udržování rozestupů atd.).
 3. Každý ze Soutěžících prohlašuje, že se Soutěže účastní na své vlastní nebezpečí a zavazuje se nevystavovat nebezpečným situacím, ve kterých by mohl přecenit své fyzické či psychické síly. Každý se Soutěžících se zavazuje nečinit cokoliv, čímž by ohrožoval zdraví, život a majetek sebe či jakékoliv jiné osoby.
 4. Každý ze Soutěžících výslovně bere na vědomí, že se Soutěže účastní v době probíhající epidemie onemocnění COVID-19 a zavazuje se, že v případě, byť i sebemenšího podezření na onemocnění COVID-19 či počínající příznaky této nemoci (zvýšená teplota, dušnost, únava, ztráta čichu atd.) se nebude účastnit jakékoliv fáze Soutěže, kde by mohl přijít do styku s ostatními Soutěžícími, Pořadatelem či třetími osobami a v případě povinnosti jít do karantény či prokázání onemocnění COVID19 se již nadále nebude účastnit Soutěže, a to ani v případě následného vyléčení.
 5. Registrací do Soutěže Soutěžící dávají Pořadateli souhlas s pořízením obrazových snímků a zvukových, obrazových nebo zvukově-obrazových záznamů Soutěžících a jejich projevů v rámci Soutěže, v průběhu Soutěže, či při přebírání výhry, či po skončení Soutěže, pokud bude dána jakákoliv souvislost se Soutěží a poskytují bezúplatně Pořadateli výhradní právo a licenci k použití těchto snímků a záznamů k jakýmkoliv reklamním, publikačním, mediálním a dalším ekonomickým účelům Pořadatele Soutěže, jakož i k odvysílání takto pořízených materiálů na všech platformách (např. youtube, vimeo, Instagram, facebook, seznam.cz atd.) a ve všech médiích a použití v rámci prodeje marketingových produktů a jakéhokoliv zboží, služeb atd. a k zabezpečení průběhu Soutěže, a to společně s uvedením jména a příjmení Soutěžících. Soutěžící je povinen (zejména nikoliv však výlučně v souvislosti s průběhem Soutěže a se získáním a převzetím odměny) poskytnout Pořadateli interview, a to ve vysílání nebo jinak, kdykoliv o to Pořadatel požádá a na žádost Pořadatele se účastnit oficiálního předání výhry na určeném místě a učinit veškerá právní jednání s tím související (např. v souvislosti s medializací, natáčením propagačního videa / filmu atd.). Soutěžící dále dávají Pořadateli souhlas se svým označováním na sociálních sítích a k případnému využívání obsahu těchto sociálních sítích, který dříve na sociálních sítích zveřejnili, zejména za účelem medializace Soutěže a natáčení propagačního videa / filmu.
 1. Soutěžící nesmí v průběhu trvání ani po ukončení Soutěže jakýmkoliv způsobem (tj. např. na internetu, sociálních sítích, webu atd.) šířit jakékoliv informace o činnostech v Soutěži a je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu Soutěže, a to pod sankcí okamžitého vyloučení ze Soutěže a ztráty možnosti získat výhru.
 2. Soutěžící jsou povinni při Soutěži dbát dobrých mravů a základních pravidel lidské slušnosti, nenapadat a neurážet jiné Soutěžící a dbát zachování dobrého jména a pověsti Pořadatele Soutěže a Soutěže jako takové a jakkoliv nepoškozovat práva a oprávněné zájmy Pořadatele Soutěže.
 3. Soutěžící jsou povinni v průběhu trvání Soutěže dbát pokynů Pořadatele a jednat v souladu s nimi.
 4. Každý ze Soutěžících bere výslovně na vědomí, že vzhledem k tomu, že Soutěž bude realizována v bezprecedentní době probíhající epidemie onemocnění COVID-19, není vyloučeno, že nenastanou takové právní či faktické okolnosti, které neumožní Pořadateli v Soutěži dále (zejména nikoliv však výhradně s ohledem na ochranu veřejného zdraví) pokračovat. Každý ze Soutěžících explicitně prohlašuje, že si je vědom tohoto rizika a současně s registrací do Soutěže bere v plném rozsahu na vědomí, že Pořadatel může Soutěž kdykoliv ukončit, změnit prodloužit či jednostranně upravit Všeobecné soutěžní podmínky tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí či z jakéhokoliv jiného důvodu. V případě, že k takové změně Všeobecných soutěžních podmínek dojde, má Soutěžící právo bez nároku na jakoukoliv náhradu ze Soutěže odstoupit postupem podle bodu VI. odst. 5 Všeobecných soutěžních podmínek
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Soutěže změnit Všeobecné soutěžní podmínky a jakákoliv další pravidla Soutěže či Soutěž předčasně a bez náhrady změnit či ukončit. Soutěžící budou v průběhu Soutěže Všeobecné soutěžní podmínky průběžně kontrolovat na webových stránkách www.profibeauty.cz a vždy se budou řídit jejich aktuálním znění.
 6. Po skončení Soutěže se výherce Soutěže zavazuje bez nároku na honorář poskytnout Pořadateli absolutní součinnost při dalším natáčení souvisejícího propagačního videa / filmu, při pořádání dalších doprovodných akcí a při realizaci mediálních výstupů, a to podle pokynů a instrukcí Pořadatele, podle kterých je výherce Soutěže povinen se řídit.
 1. V případě porušení jakékoliv povinnosti obsažené v bodech IV. odst. 5 písm. a. až k. Všeobecných soutěžních podmínek a případně jakékoliv další povinnosti obsažené na jiném místě ve Všeobecných soutěžních podmínkách ze strany Soutěžícího či v případě, že Soutěžící jedná v rozporu se smyslem a obsahem Všeobecných soutěžních podmínek, si Pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže každého Soutěžícího, který některou z těchto povinností poruší (či jedná v rozporu se smyslem a obsahem těchto povinností), a případně danému Soutěžícímu odejmout nárok na předání výhry, a to i zpětně, pokud se porušení takové povinnosti či jednání v rozporu s jejich smyslem a účelem prokáže po skončení Soutěže. V případě, že již došlo k předání výhry, zavazuje se vyloučený výherce Soutěže výhru na výzvu Pořadatele vrátit Pořadateli.
 1. Vyloučením ze Soutěže Soutěžící ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži a právo ucházet se o případnou výhru. Vyloučí-li Pořadatel ze Soutěže výherce Soutěže, není povinen Soutěž opakovat. Pořadatel není povinen Soutěžícího o jeho vyloučení ze Soutěže informovat; učiní tak však na písemnou žádost Soutěžícího zaslanou na adresu sídla Pořadatele.
 1. V případě, že se Soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti v Soutěži či podmínky pro zařazení do Databáze či osoba, která je vyloučena z účasti v Soutěži, je tato osoba vyloučena ze Soutěže automaticky, tj. bez jakéhokoliv rozhodnutí Pořadatele. Stejně tak je automaticky vyloučena každá osoba, která poruší povinnost podle bodu IV. odst. 5 písm. i., f. a g. Všeobecných soutěžních podmínek.
 1. Soutěžící dávají svolení Pořadateli Soutěže k tomu zpracovávat a využít osobní údaje Soutěžících zejména nikoliv však výhradně za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení a jiných oznámeních, zejména oznámení o jiných událostech a akcích pořádaných Pořadatelem, jejích nabídkách a výrobcích, a to do doby, než Soutěžící s takovým postupem vyjádří nesouhlas. Vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné např. v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení. Více podrobností, účel, doba a právní základ zpracování, jakožto poučení o právech Soutěžících v souvislosti s ochranou osobní údajů jsou obsaženy v Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je umístěn na webových stránkách www.profibeauty.cz a jehož odsouhlasení tvoří obligatorní náležitost registrace do Soutěže a účasti v ní.
 1. Soutěžící současně výslovně dávají Pořadateli Soutěže souhlas k tomu, aby v průběhu trvání Soutěže či po jejím skončení využil Osobní údaje Soutěžících k zasílání informací Soutěžícím souvisejících s průběhem a realizací Soutěže, důležitých informací stran změn, rizik či zrušení Soutěže, různých oznámení Pořadatele, atd. (tedy jakýchkoliv informací týkajících se Soutěže), a kdykoliv je v této souvislosti kontaktoval.
 1. V případě, že Soutěžící či výherce Soutěže z libovolných důvodů vyjádří nesouhlas pořizováním obrazových snímků a zvukových, obrazových nebo zvukově-obrazových záznamů Soutěžících či výherce Soutěže a jejich projevů v rámci Soutěže či po jejím skončení ze strany Pořadatele podle bodu IV. odst. 5 písm. d. Všeobecných soutěžních podmínek či s dalším zpracováním svých osobních údajů ze strany Pořadatele Soutěže a partnerů Soutěže podle bodu IV. odst. 9 a 10 Všeobecných soutěžních podmínek, toto představuje neodstranitelnou překážku dalšího pokračování v Soutěži a s ohledem na skutečnost, že je Soutěž založena na medializaci a „virálnosti“ zpracování jejích výstupů, bude tato osoba ze Soutěže automaticky (a i bez rozhodnutí Pořadatele) vyloučena, a to i zpětně, pokud k tomuto dojde po skončení Soutěže. V případě, že nesouhlas vyjádření v předchozí větě učiní výherce Soutěže, je Pořadatel oprávněn odmítnout výherci Soutěže předat výhru, a pokud již došlo k předání výhry, zavazuje se výherce Soutěže výhru na výzvu Pořadatele vrátit Pořadateli.

V. Výhra v Soutěži

 1. V Soutěži zvítězí Soutěžící, který bude vybrán týmem ProfiBeauty a který následně získá nejvíce hlasů od fanoušků na Facebooku a Instagramu a stane se tak výhercem soutěže.
 2. Řádným a konečným výhercem celé Soutěže se stane Soutěžící, který současně (i.) prokazatelně splní podmínky podle bodu V. odst. 1 Všeobecných soutěžních podmínek a prokáže se řádnou registrací do Soutěže (tj. osobním dokladem prokazujícím totožnost Soutěžícího (výlučně občanský nebo řidičský průkaz, pas či rodný list).
 1. Výhercem se nestane zejména Soutěžící, který poruší své povinnosti obsažené v bodech IV. odst. 5 písm. a. až k. Všeobecných soutěžních podmínek a případně jakékoliv další povinnosti obsažené na jiném místě ve Všeobecných soutěžních podmínkách nebo který jednal v rozporu se smyslem a účelem pravidel obsažených ve Všeobecných soutěžních podmínkách.
 2. Výhrou v Soutěži je vlasová a make up proměna včetně profesionálních foto a video záznámů, která bude výherci soutěže poskytnuta zcela zdarma. Cokoli nad návrh ProfiBeauty – upgrade proměny, která nebyla PB schválena, se řeší dle aktuálního ceníku zboží a služeb.
 3. Výhra bude Výherci předána do 1 měsíce od vyhlášení výherce soutěže, a to zejména s ohledem na potřebu natáčení souvisejícího propagačního videa / filmu, pořádání dalších doprovodných akcí a realizaci mediálních výstupů, jakož i právních jednání s tímto souvisejících . Převzetí Výhry potvrdí Výherce Pořadateli svým podpisem. Soutěžící berou na vědomí, na vydání Výhry není právní nárok a nelze se jí s úspěchem domoci u soudů České republiky.
 4. Výherce se zavazuje spolupracovat s Pořadatelem při naplnění veškerých právních, faktických i jiných náležitostí souvisejících s řádným předáním Výhry a dbát při tomto všech pokynů Pořadatele.
 5. Výherce je povinen poskytnout Pořadateli veškeré údaje nezbytné pro uskutečnění vlasové proměny.
 6. V případě, že se po skončení Soutěže ukáže, že Výherce v průběhu Soutěže či po jejím skončení porušil kteroukoliv z povinností obsažených v bodech IV. odst. 5 písm. a. až k. Všeobecných soutěžních podmínek a případně jakékoliv další povinnosti obsažené na jiném místě ve Všeobecných soutěžních podmínkách, že se Výherce ve skutečnosti řádným Výhercem nikdy nestal, či že jednal v rozporu se smyslem a účelem pravidel obsažených ve Všeobecných soutěžních podmínkách, je Pořadatel oprávněn Výhru poskytnout jinému Soutěžícímu podle svého výběru či případně neposkytnout Výhru nikomu, zcela dle uvážení Pořadatele.

VI. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Výhru poskytuje Pořadatel Soutěže, případně jím určená osoba. Výherce není povinen Výhru přijmout; v případě odmítnutí přijetí Výhry ze strany Výherce Výhra propadá, resp. je zcela na rozhodnutí Pořadatele, jak s ní naloží. Totéž v případě, kdy Výherce nesplní zákonné podmínky a podmínky obsažené ve Všeobecných soutěžních podmínkách pro její poskytnutí. Výherci nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud Pořadatel výslovně nestanoví jinak. Vymáhání Výhry právní cestou je vyloučeno.
 2. V případě, že Výherci vzniknou v souvislosti se získáním a/nebo převzetím Výhry jakékoliv veřejnoprávní či soukromoprávní povinnosti (zejména, nikoliv však výhradně daňového charakteru), je Výherce povinen tyto povinnosti řádně a včas splnit a Pořadatel za jejich splnění nenese odpovědnost.
 3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla obsažená v těchto Všeobecných soutěžních podmínkách. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se Soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Změny Všeobecných soutěžních podmínek a pravidel této Soutěže budou oznámeny Soutěžícím jejich uveřejněním na internetové stránce www.profibeauty.cz.
 4. Soutěžící jsou povinni dodržovat pokyny Pořadatele a pravidla obsažená ve Všeobecných soutěžních podmínkách a nejednat v rozporu s jejich obsahem a smyslem.
 5. Každý ze Soutěžících je oprávněn kdykoliv svou účast v Soutěži a práva a povinnosti s tím související ukončit, a to písemným ukončením účasti v Soutěži zaslaným na emailovou adresu pořadatele koristkova@profibeauty.cz (dále jen „Ukončení účasti“). Z Ukončení účasti musí zřetelně vyplývat, že si Soutěžící bezpodmínečně přeje ukončit svou účast v Soutěži. Jednou odeslané Ukončení účasti již nelze vzít zpět.
 6. Originál těchto Všeobecných soutěžních podmínek je uložen v sídle Pořadatele na adrese Korunní 860/20, 120 00 Praha 2; tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou též uveřejněny na internetových stránkách www.profibeauty.cz

V Praze, dne 1.12.2020

ProfiBeauty s.r.o.