Podmínky affiliate programu („Podmínky“) – Smluvní vztah

Vyplněním registračního formuláře na internetové adrese http://profibeauty.cz/affiliate souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a uzavíra smlouvu o provozování technologie Affiliate se společnosti ProfiBeauty s.r.o. se sídlem: Korunní 860/20, Praha 2, Česká republika, IČO 03715744, DIČ: CZ031715744, Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2700736835/2010, Email: suchy@profibeauty.cz

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost ProfiBeauty zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovým obchodem provozovaným společností ProfiBeauty s.r.o. („Provozovatel“).
 2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii (odkazy, bannery). Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
 3. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci jsou pravdivé a úplné. Partnerského programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejména pak příslušné oprávnění k podnikání.

II. Podmínky spolupráce

 1. Partnerům nabízíme možnost na svém Webu umístit odkaz na Obchod („Odkaz“). Přesné umístění a formát Odkazu podléhá schválení ProfiBeauty.
 2. Odkaz nesmí být umístěn na internetové stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost ProfiBeauty. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost ProfiBeauty si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti ProfiBeauty či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je provozován nebo vlastněn zcela či z části společností ProfiBeauty. Logo společnosti ProfiBeauty a další propagační materiály, které se vztahují na společnost ProfiBeauty, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti ProfiBeauty. Partner nesmí využívat název společnosti ProfiBeauty jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
 4. V souvislosti s Odkazem Partner nesmí používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 5. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností ProfiBeauty relevantní či nikoliv.
 6. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 7. Společnost ProfiBeauty neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle článku III níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost ProfiBeauty neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost ProfiBeauty neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
 8. Vše související s Technologií a Odkazy je nebo může být předmětem duševního vlastnictví společnosti ProfiBeauty. Partner není oprávněn jakoukoliv část Technologie nebo Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 9. Společnost ProfiBeauty má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.
 10. Partner nesmí bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující "ProfiBeauty" nebo "ProfiBeauty.cz".
 11. Partner je oprávněn nabízet na svých internetových stránkách návštěvníkům pouze takové poukázky / slevové kódy obsahující slevu při nákupu v internetovém obchodě Provozovatele, které Provozovatel poskytl Partnerovi s konkrétní výši slevy. Partner není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy, slevové kódy nebo obdobné nabídky, které neobdržel od Provozovatele. Veškeré objednávky z affiliate kanálu, které byly vytvořeny s kuponem či slevou, která nebyla určena výhradně pro affiliate partnera, budou ze strany Provozovatele stornovány.

  Nejste si jisti, zda můžete promovat některý kupon? Ozvěte se nám na kontakt: suchy@profibeauty.cz

III. Odměna

 1. Společnost ProfiBeauty poskytne Partnerovi za níže uvedených podmínek odměnu za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě neodstoupí.
 2. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 7 dnů od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“).

Výše Odměny:

 • 10 % provize z prodeje našich produktů - bannery clip in
 • 40% provize That´So produktové řady - použití kupónů/voucherů:
  • THAT'SO SUN MAKEUP – samoopalovací kosmetika
  • THAT'SO MAN INSTINCT
  • THAT'SO PURE WHITE – péče o pleť
  • THAT'SO PURE BODY – omlazení pleti
  • THAT'SO PURE SUN – ochranné spreje
 • 30% provize na produkty Hairfinity

Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje.
Odměna může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.

 1. Odměnu podle článku III odstavec 1 obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož internetových stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na Partnerských stránkách.
 2. Nárok na Odměnu a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Odměny za kalendářní měsíc dosáhne nejméně 200 Kč. Vyúčtování a výplata Odměny probíhá za každý kalendářní měsíc samostatně, mezi měsíci se částky nepřevádějí.
 3. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 4. Partner má povinnost kontrolovat výši své měsíční provize v rozhraní affiliate systému. V případě, že částka schválených provizí za daný kalendářní měsíc přesáhne stanovené minimum, do 15. dne následujícího kalendářního měsíce vystaví fakturu na příslušnou částku a pošle ji společnosti ProfiBeauty elektronickou formou na adresu suchy@profibeauty.cz nebo na jinou adresu určenou společností ProfiBeauty. Pokud Partner nevystaví a nezašle řádně vyplněnou fakturu do uvedeného data, nárok na odměnu za daný měsíc zaniká.
  V případě vzniku nároku Partnera na výplatu Odměny dle článku III odstavec 1 zašle společnost ProfiBeauty do 10. dne následujícího kalendářního měsíce na e-mailovou adresu Partnera informaci o částce provize za daný kalendářní měsíc („měsíční vyúčtování”), toto ovšem nenahrazuje povinnost Partnera uvedenou výše.
 5. Partner je povinen udržovat své účetní/fakturační údaje a bankovní spojení v systému vždy aktuální. Partner bere na vědomí, že vyúčtování probíhá vždy na základě údajů, které jsou v systému k poslednímu dni daného měsíce. Partnerovi bude odměna vyplacena převodem na bankovní účet v českých korunách. Pokud Partner neposkytne do konce daného kalendářního měsíce účetní údaje a bankovní spojení, na jejichž základě bude možné provést výplatu Odměny, nárok na výplatu Odměny zaniká.
 6. Po obdržení vyúčtování dle článku III odstavec 6 může Partner do 5 pracovních dnů vznést námitku proti výši Odměny uvedené ve vyúčtování. Společnost ProfiBeauty námitku Partnera prošetří a do 30 dnů zašle Partnerovi své vyjádření. Pokud bude námitka Partnera shledána oprávněnou, bude částka uznaného rozdílu vyrovnána v následujícím vyúčtování. V případě, že oproti výši Odměny nebude Partnerem vznesena námitka do 5 pracovních dnů od obdržení vyúčtování, nárok Partnera na vznesení námitky zaniká a výše Odměny se považuje za bezvadnou.
 7. Odměna, na kterou vznikl Partnerovi nárok dle článku III odstavec 1, a která byla vyúčtována dle článku 3 odstavce 5, bude uhrazena společností ProfiBeauty do konce měsíce následujícího po příslušném kalendářním měsíci na účet Partnera uvedený na faktuře, nejedná-li se o případ nedostatečné výše Odměny dle článku III odstavec 4. Dojde-li ke změně bankovního spojení, Partner je povinen takovou změnu neprodleně oznámit společnosti ProfiBeauty.
 8. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky článku III.
 9. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu Smlouvy u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v systému. Pokud tak neučiní, ProfiBeauty bude nadále účtovat Odměnu dle údajů, které jsou v systému platně zaznamenané k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. V případě, že bude Partner po ProfiBeauty požadovat vystavení daňových dokladů s jinými, než k poslednímu dni daného kalendářního měsíce v systému zaznamenaných údajů, je Partner povinen uhradit ve prospěch ProfiBeauty administrativní poplatek ve výši 500 Kč za související úkony a změny.
 10. Pokud Partner poruší ustanovení článku I odstavec 3, nárok na výplatu Odměny zaniká. Společnost ProfiBeauty může zaúčtovat doposud nevyplacené Odměny proti splatným nárokům vůči Partnerovi.
 11. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti ProfiBeauty, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.
 12. Nárok na odměnu a její výplatu se nevztahuje na sortiment označený štítkem partnerský prodej.

IV. Technický servis

 1. Technický servis související s provozem Technologie a Odkazů zajišťuje společnost ProfiBeauty. Partner je povinen poskytnout společnosti ProfiBeauty veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Technologie nebo Odkazu.
 2. Společnost ProfiBeauty zřídí pro Partnera přístup na server http://profibeauty.cz/module/affiliatesprops/affiliatearea, kde bude moci sledovat aktuální výši Odměny, na níž mu v souladu s Podmínkami v daném kalendářním měsíci vzniká nárok.
 3. Partner je povinen udržovat internetovou stránku s Odkazem, kterou provozuje, v provozuschopném stavu. Převodem, zrušením či zánikem internetové stránky s Odkazem Smlouva pozbývá své platnosti.

V. Osobní údaje

 1. Partner dává přihlášením do Provizního systému provozovatele souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení.
 2. Osobní údaje provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí.
 3. Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému.
  Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na suchy@profibeauty.cz

VI. Trvání a zánik Smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, okamžitým ukončením ze strany společnosti ProfiBeauty dle článku VI odstavec 4, popřípadě také odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení povinností Partnera dle těchto Podmínek či zneužití Technologie má společnost ProfiBeauty právo od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Pokud je součet hodnot nákupů (bez DPH), z nichž se Partnerovi určuje Odměna dle článku III odstavec 1, za jeden kalendářní měsíc nižší než 100 000 Kč, může společnost ProfiBeauty Smlouvu ukončit s okamžitou platností. Nárok na výplatu Odměny dle článku III odstavec 10 zůstává nedotčen.
 5. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost ProfiBeauty si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí na internetové adrese http://profibeauty.cz/affiliate. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné na stránce Affiliate program. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Upravené Podmínky jsou považovány za dohodnuté a akceptované Partnerem dnem, kdy nabývají platnosti. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně zaslat email s žádostí o ukončení účasti na affiliate programu na adresu suchy@profibeauty.cz.
 2. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.5.2018